Bulgaria

This page is also available in English ›

General information

About this country

Българският консорциум за участие в DiSSCo се състои от:
– Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН)
– Национален природонаучен музей, София – БАН (НПМ-БАН)
Тези две институции поддържат колекции, натрупани през последните 130 г. Те са основните български центрове, които извършват изследвания, основани на природонаучни колекции, а също и предоставят експертизи, свързани с биоразнообразието. ИБЕИ-БАН и НПМ-БАН са в партньорство от години, с дълга история на изпълнение на съвместни инфраструктурни, научноизследователски и приложни проекти.

participating institutions

проф. дбн Бойко Б. Георгиев

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН)
bg@dissco.eu

IBER-BAS

ИБЕИ-БАН е водещият национален изследователски център в областта на екологията, биоразнообразието, консервационната биология и устойчивото използване на биологичните ресурси. Обхват на изследванията: ботаника, микология, зоология, екология, хидробиология, консервационна биология, паразитология на дивата природа, генетика на околната среда и еволюционна биология. Персонал: 235 души (108 изследователи, 49 таксономи). Колекции: приблизително 500 000 единици (Хербарий, Микологична, Палеоботаника– Палинология и Зоологична колекции).

Visit website ›

NMNHS-BAS

NMNHS-BAS е най-старият музей в България (основан 1889 г.). Това е основната национална институция, занимаваща се със съхранение на природонаучни колекции, а също и водещ изследователски център по биоспелеология, археозоология, палеонтология на гръбначните, ентомологията и изследвания на прилепите. Персонал: 55 души (21 таксономи). Колекции: около 1 500 000 единици (минералогия, палеонтология, зоология, ботаника).

Каталог на типови екземпляри в основните български природонаучни колекции:

Visit website ›

Partner institutes

Facilities in Bulgaria

Roadmaps

National Funding

ИБЕИ-БАН и НПМ-БАН се финансират основно от държавни субсидии, които са в рамките на бюджета на Българската академия на науките. През 2009-2012 г. значително подобрение на съоръженията за съхраняване на колекциите беше постигнато с финансовата помощ на Фонд “Научни изследвания” на Република България (Проект „Създаване на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER“). През август 2019 г. българският консорциум за участие в DiSSCo кандидатства за включване в Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури на Република България, като предлага проект за физическо и дигитално развитие на колекциите. Този проект е за периода 2020-2023 г., а общото искано финансиране е 5 200 000 лв.

Our achievements

Success Stories

Природонаучните колекции, поддържани от ИБЕИ-БАН и НПМ-БАН, са важна част от научната основа за опазването на природата в България. Въз основа на тяхното изследване е постигната цялостна оценка на биоразнообразието на страната. В резултат на това е създадена национална мрежа от защитени територии (3 национални парка, 11 природни парка, 55 природни резервати, 35 управлявани природни резервати, 560 защитени местности и 340 природни паметници). Те са използвани и при подготовка на второто издание на Червената книга на България (2015 г.), Закона за биологичното разнообразие, Националната стратегия за биологичното разнообразие и мрежата Nature 2000 в България. Те са и важен сравнителен материл за идентифициране на видове с важно ресурсно значение, вредители, патогени, преносители на болести и др.
Експозициите на НПМ-БАН са сред основните туристически атракции на София и Асеновград.

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.